جلسه هفتگی زیارت عاشورا دانشکده: که از این ترم برای اساتید و پرسنل در نماز خانه دانشکده برنامه ریزی شده است که از ساعت 7:30 صبح با قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی شروع و با صرف صبحانه به پایان می رسد.