حضور نماینده دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشکی در محل ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود

همزمان با آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی، نماینده دفتر نهاد جهت معرفی برنامه های فرهنگی و دعوت دانشجویان مستعد به این حوزه، در محل ستاد استقبال از دانشجویان مستقرگردید.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در فرآیند ثبت نام دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-96 که از دوم الی پنجم مهرماه در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود، دانشجویان علاوه بر طی نمودن مراحل ثبت نام تحصیلی، با مراجعه به نماینده دفتر نهاد با برنامه های فرهنگی و فعالیتهای متنوع این مجموعه آشنا و ضمن دریافت بروشورهای مربوطه، آمادگی خود را در قالب تکمیل فرم های اولیه اعلام می کنند.

گفتنی است؛ نام نویسی از دانشجویان پسر در روزهای دوم و سوم و دانشجویان دختر در روزهای چهارم و پنجم مهرماه انجام می شود.

 

 

لینک های مرتبط با خبر:

http://webda.mums.ac.ir/index.php/archive/26-social/farhangi/15191-2017-09-25-09-57-36