بازدید مسئول نهاد دانشگاه علوم پزشکی از محل ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود

دکتر طباطبایی مسئول نهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ضمن بازدید از محل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود با مسئولان حاضر در محل ثبت نام، گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، همزمان با بازدید مدیران دانشجویی و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی از محل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، مسئول نهاد رهبری دانشگاه نیز از این محل بازدید و ضمن گفتگو با مسئولان مربوطه در جریان فرآیند ثبت نام دانشجویان قرار گرفت.

دکتر طباطبایی همچنین، از غرفه فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشکی که در محل ستاد استقبال از دانشجویان برپا شده بازدید و گزارشی از میزان ثبت نام و استقبال دانشجویان جهت مشارکت در برنامه های این مرکز دریافت نمود.