ارتباط با ما

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد - خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 18 - ساختمان قرشی
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

051-38411536
051-38437074
nahad@mums.ac.ir

شنبه - پنج‌شنبه: 8:00 صبح - 14:00 بعدازظهر