آرشیو فرهنگ‌کده دانشکده بهداشت

جلسه با کارشناس فرهنگی و مشاوره دانشکده پیرامون کلاسهای مهارتی برای دانشجویان و روند کلاسها مورد ارزیابی قرار گرفته شد و همچنین برای افزایش استقبال از کلاسها بحثهای برای اهدای جوایز و .... بحث شد.