آرشیو فرهنگ‌کده دانشکده پیراپزشکی

جلسه با مسئول بسیج دانشکده
 

جلسه با مسئول بسیج دانشکده آقای علی کهن و گفتگو پیرامون تعامل بیشتر بسیج با نهاد و لزوم تشکیل جامه آماری متشکل از نام دانشجویان با اخلاق و نمازخوان دانشکده و در پایان مقرر شد در یک برنامه زمان‌بندی شده این جلسات مشترک بر تشکیل گردد.