آرشیو فرهنگ‌کده دانشکده پیراپزشکی

جلسه با مسئول انجمن اسلامی
 

جلسه با مسئول انجمن اسلامی آقای پوریا میدانی گفتگو پیرامون ارتباط با مسئولین انجمن دانشکده جهت همگرایی و اطلاع از برنامه‌ها و تعامل بیشتر ....