آرشیو فرهنگ‌کده دانشکده پیراپزشکی

جلسه با مسئول مجمع خیرین آقای حسن عرب
 

جلسه با مسئول مجمع خیرین آقای حسن عرب در این جلسه مقرر گردید که جهت کمک و تبلیغات برای بازارچه خیریه که درآمد آن به شیرخارگاه تحویل میگردد و حضور در کنار اعضای این بازارچه خیریه و تشویق دیگران به استقبال از این حرکت ارزشی