آرشیو فرهنگ‌کده بیمارستان طالقانی

ارتباط چهره به چهره و گفتگوی صمیمی با پرسنل
 

ارتباط چهره به چهره و گفتگوی صمیمی با پرسنل که بصورت برنامه منظم انجام می گیرد.