جشنواره قرآنی با رویکرد دینی

گزارش تصویری جشنواره قرآنی با رویکرد قرآنی
 • جشنواره قرآنی (1)
 • جشنواره قرآنی (2)
 • جشنواره قرآنی (3)
 • جشنواره قرآنی (4)
 • جشنواره قرآنی (5)
 • جشنواره قرآنی (6)
 • جشنواره قرآنی (7)
 • جشنواره قرآنی (8)
 • جشنواره قرآنی (9)
 • جشنواره قرآنی (10)
 • جشنواره قرآنی (11)

بازدید از بیمارستانها به مناسبت روز پرستار

گزارش تصویری بازدید از بیمارستانهای (ابن‌سینا، امدادی، دکتر شیخ، هاشمی‌نژاد)
بیمارستان ابن‌سینا
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • آیتم 5
 • آیتم 6
بیمارستان هاشمی‌نژاد
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 1
 • Image 7
 • Image 8
 • Image 1
بیمارستان امدادی
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 6
 • Image 7
بیمارستان دکتر شیخ
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 1

بازدید از مراکز دانشگاهی

گزارش تصویری بازدید از مراکز دانشگاهی (بیمارستانهای قائم، هاشمی‌نژاد، دندانپزشکی، دانشکده پزشکی)
بیمارستان قائم(عج)
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
دانشکده پزشکی
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
بیمارستان هاشمی‌نژاد
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
دندانپزشکی
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1
 • Image 1

اردوی فرهنگی تفریحی فعالان دانشگاه

گزارش تصویری اردوی فرهنگی تفریحی فعالان دانشگاه در سال 1395
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • آیتم 5
 • آیتم 6
 • آیتم 7

استقبال از دانشجویان جدیدالورود

گزارش تصویری استقبال از دانشجویان جدیدالورود (96-95)
 • آیتم 1
 • آیتم 2
 • آیتم 3
 • آیتم 4
 • آیتم 5
 • آیتم 6
 • آیتم 7