شرح وظایف واحد گرافیک

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
کارشناس واحد گرافیک
کارشناس واحد گرافیک
تلفن: 38411536-051 آدرس: خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 18 - ساختمان قرشی - نهاد رهبری - روابط عمومی - واحد گرافیک

.
1- طراحی بروشور، بنر و ... جهت همایش‌ها (پس از دریافت درخواست از مسئولین ستادها و تایید مسئول روابط عمومی)

2- ارائه به مسئول برنامه و تایید نهایی

3- تحویل به واحد مربوطه جهت اجرا

4- تولید محتوای برنامه‌های گرافیکی نهاد