علی‌اصغر سعیدی‌نژاد

رابط فرهنگ‌کده دانشکده بهداشت
مسعود پورشفیعی

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

جلسه با مسئول جامعه اسلامی

جلسه با مسئول جامعه اسلامی

جلسه با مسئول جامعه اسلامی آقای تکفلی   گفتگو پیرامون...

غبارروبی و نظافت نمازخانه در دانشکده بهداشت

غبارروبی و نظافت نمازخانه در دانشکده بهداشت

غبارروبی و نظافت نمازخانه در دانشکده...

نشست ماهیانه با نمایندگان کلاسها

نشست ماهیانه با نمایندگان کلاسها

نشست ماهیانه با نمایندگان...

حضور در نمازخانه و گفتگوی صمیمانه با دانشجو

حضور در نمازخانه و گفتگوی صمیمانه با دانشجو

حضور در نمازخانه و گفتگوی صمیمانه با...

جلسه با کارشناس فرهنگی و مشاوره دانشکده پیرامون کلاسهای مهارتی

جلسه با کارشناس فرهنگی و مشاوره دانشکده پیرامون کلاسهای مهارتی

جلسه با کارشناس فرهنگی و مشاوره دانشکده پیرامون کلاسهای مهارتی برای...

حضور ریاست دانشکده در فرهنگکده و گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی

حضور ریاست دانشکده در فرهنگکده و گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی

حضور ریاست دانشکده در فرهنگکده و گفتگو پیرامون مسائل...

مشخصات فرهنگی

 

ریاست دانشکده

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فرهنگی
دکتر محمد صفریان دکتر شهین سعیدی

محبوبه یوسف‌نژاد
مریم خانی

 

تشکل‌های دانشجویی

مسئول
بسیج دانشجویی آقای متقیان‌نژاد (برادران) - خانم خورشیدی (خوهران)
جامعه اسلامی دانشجویان آقای محمد نادری
انجمن اسلامی دانشجویان خانم فرناز فروغی
جهاد دانشگاهی -

- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
- دکتر محمد صفریان - دکتر شهین سعیدی - حسن براتی‌پور - دکتر نوشین پیمان - دکتر رمضان میرزائی - هادی امام وردی - فاطمه گلزار - محبوبه یوسف‌نژاد - مریم خانی - مهسا مکرم راد - مهدیه صاحبی(نماینده دانشجویی) - آقای متقیان‌نژاد (نماینده بسیج دانشجویی) - فرناز فروغی (نماینده انجمن اسلامی) - آقای اسماعیلی (نماینده شورای صنفی)

توالی برگزاری جلسات: ماهیانه